ALGEMEEN

 1. Door betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en regels.
 2. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren en melding te maken van eventuele beperkingen/klachten. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid dragen. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de docent.
 3. Deelname aan een event is geheel op eigen risico. Aletta Helena is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen

AANMELDING EN BETALING

 1. Meerdaagse event:
  1. Na aanmelding ontvangt deelnemer een factuur voor het volledige inschrijfgeld.
  2. Hier geldt een aanbetalingsverplichting van 50% binnen 7 dagen na ontvangst factuur.
  3. Inschrijving is definitief na ontvangst van het aanbetalingsbedrag.
  4. Restant van het inschrijfgeld dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het event te zijn voldaan.
  5. Het aanbetalingsbedrag is niet restitueerbaar
  6. Bij aanmelding minder dan 8 weken tot aanvang van het event dient altijd het volledige inschrijfgeld te worden voldaan.
  7. Alle betalingen dienen te worden overgeschreven naar:
   Bankrekening: NL22TRIO0391151754 t.n.v. G.B. van Uden
   Bij iedere betaling vermelden: Voornaam, achternaam, naam event en factuurnummer.
 2. Niet-meerdaagse event:
  1. Hier geldt dat het volledige inschrijfgeld binnen 7 dagen na aanmelding dient te zijn voldaan.
  2. Inschrijving is definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld.
  3. Het inschrijfgeld is niet restitueerbaar.
  4. Alle betalingen dienen te worden overgeschreven naar:
   Bankrekening: NL22TRIO0391151754 t.n.v. G.B. van Uden
   Bij iedere betaling vermelden: Voornaam, achternaam en naam event.

ANNULERING

 1. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte event bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan Aletta Helena zijn doorgegeven.
 2. Indien deelnemer na aanmelding besluit zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) en geen gebruik wil/kan maken van in de plaatsstelling, dan geldt:
  1. Meerdaagse event:
   1. Moment van afmelding meer dan 8 weken tot aanvang event: Restitutie van betaald inschrijfgeld onder aftrek van aanbetalingsbedrag.
   2. Moment van afmelding minder dan 8 weken tot aanvang event: Geen restitutie betaald inschrijfgeld. Betalingsverplichting van eventueel nog niet voldaan inschrijfgeld blijft gehandhaafd.
  2. Niet meerdaagse event:
   1. Geen restitutie betaald inschrijfgeld
 3. Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft Aletta Helena het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 4. Aletta Helena heeft het recht een event te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Aletta Helena heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 5. Aletta Helena heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat.
 6. Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering & annuleringsverzekering af te sluiten.

HUISREGELS

 1. Aletta Helena heeft de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens het event een veilige en prettige leefomgeving te bieden. We vertrouwen erop dat u de locatie en haar omgeving dan ook met zorg behandelt.
 2. Aletta Helena is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. De event locatie is rookvrij. Drug- en alcoholgebruik zijn tijdens de retreat niet toegestaan.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Aletta Helena niet opvolgen, kunnen uit het event verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.
 5. Aletta Helena maakt tijdens de aangeboden events opnames die gebruikt kunnen worden voor zowel online en offline gebruik met betrekking tot (online) communicatie over door Aletta Helena georganiseerde activiteiten.

Deze boekings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Aletta Helena georganiseerde events.